• a

فهرست هتل ها در زابل

آرام

2295502-

میدان یعقوب لیث صفار

امین

2237646-

خیابان فردوسی شرقی روبه روی میراث فرهنگی

حجت

-

خیابان فردوسی کوچه دکتر مهدی هاشمی روبروی بسیج خواهران

نیمروز

-

بلوار فرودگاه