• a

فهرست هتل ها در آباده

جعفری

-

خیابان امام بازار کهنه روبروی اداره پست

شهرداری آباده

3336400

خیابان امام جنب شهرداری واقع در باغ ملی

غیر مجاز فردوسی

-

خیابان دهخدا

غیرمجاز ایروانی

-

خیابان امام روبروی بانک صادرات

فردوسی

-

خیابان ده خدا

لاله آباده

3333320

میدان بسیج

پارک سورمق

2363366

سورمق سه راهی یزد روبروی سیلو