• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر یالا
Thailand - province -
Thailand - province -

یالا

شهر یالا

یکی از شهر های کشور تایلندواقع در استان یالا

معرفی شهر یالا

استان یالا نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه جنوب تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر یالا است.