• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شبستان مسجد جامع خمین
ایران - استان مرکزی - خمین - در جنب بازار خمین
ایران - استان مرکزی - خمین

شبستان مسجد جامع خمین

شبستان مسجد جامع خمین
نوع محل: زیارتی
تاریخ: یک قرن
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: خمین
آدرس: ایران - مرکزی - خمین - در جنب بازار خمین
مسجد جامع شهر خمین با قدمتی در حدود ‏یک قرن د‏ر جنب بازار و ،در مکانی گود واقع شده است. د‏ر حال حاضر شبستان این مسجد که 28‏ستون و طاق ضربی شکل در هفت ردیف دارد ویژگی های معماری بنای اولیه را هنوز هم حفظ کرده است. ا ین شبستان که وسعت آن400 ‏متر مربع می باشد،د‏ر سال های قبل متروکه بوده و به عنوان انبار کالای بازاریان مورد استفاده قرار می گرفته است ا ین شبستان به همت هئیت امنای مسجد اخیراً به شکل زیبایی بازسازی شده و مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهمی که در عملیات بازسازی این بنا مورد توجه قرار نگرفته، دخالت د‏ر تزئینات معماری آن می باشد. بدین ترتیب که بارنگ آمیزی تمام طاق های ضربی، زیبایی اولیه آن را از بین برده اند و چنانچه اقدامات اساسی متناسب با قدمت مسجد در جریان بازسازی صورت می پذیرفت می توانست زیبایی های معماری و معنوی مسجد را د‏و چندان سازد.