• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار میدان قلعه
ایران - استان کرمان - کرمان - خیابان امام خمینی و تا چهار سوق گنجعلی خان
ایران - استان کرمان - کرمان

بازار میدان قلعه

بازار میدان قلعه
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - خیابان امام خمینی و تا چهار سوق گنجعلی خان
این بازار از خیابان امام خمینی شروع شده و به چهار سوق گنجعلی خان ختم می شود و نسبت به بازار قلعه محمود حائز اهمیت بیشتری بوده و از رونق اقتصاد‏ی بهتری برخورد ار است. طول آن نزدیک به600 متر می باشد ودر آن حرفه های لحاف د‏وزی، پشتی دوزی، قالی فرو شی، خواروبار فروشی و عطاری به چشم می خورد.