• a
تایلند - استان فرای
تایلند - استان فرای

استان فرای

استان فرای
شهرهای استان فرای: فرای

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: فرای

شهرهای استان فرای

فرای

معرفی استان فرای

استان فرائه از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر فرای است.