• a
تایلند - استان فیتسانولوک
تایلند - استان فیتسانولوک

استان فیتسانولوک

استان فیتسانولوک
شهرهای استان فیتسانولوک: فیتسانولوک

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: فیتسانولوک

شهرهای استان فیتسانولوک

فیتسانولوک

معرفی استان فیتسانولوک

استان فیتسانولوک از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه مرکزی تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر فیتسانولوک است.