• a
تایلند - استان لوئی
تایلند - استان لوئی

استان لوئی

استان لوئی
شهرهای استان لوئی: لوئی

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: لوئی

شهرهای استان لوئی

لوئی

معرفی استان لوئی

استان لوئی از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال خاوری تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر لوئی است.