• a
تایلند - استان موکداهان
تایلند - استان موکداهان

استان موکداهان

استان موکداهان
شهرهای استان موکداهان: موکداهان

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: موکداهان

شهرهای استان موکداهان

موکداهان

معرفی استان موکداهان

استان موکداهان از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال خاوری تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر موکداهان است.