• a
تایلند - استان نونگ خای
تایلند - استان نونگ خای

استان نونگ خای

استان نونگ خای
شهرهای استان نونگ خای: نونگ خای

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: نونگ خای

شهرهای استان نونگ خای

نونگ خای

معرفی استان نونگ خای

استان نونگ خای از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال خاوری تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر نونگ خای است.