• a
کویت - استان Al Asimah
کویت - استان Al Asimah

استان عاصمه Al Asimah

استان عاصمه
شهرهای استان عاصمه: کویت

یکی از استان های کشور کویت

شهرهای استان عاصمه

کویت

معرفی استان عاصمه

استان عاصمه (به عربی:محافظة العاصمة)‏ یکی از استان‌های کشور کویت است.
واژةٔ عربی عاصمه به معنای پایتخت است.
این استان دربرگیرندهٔ شهر کویت و پیرامون آن است.
مساحت این استان ۲۰۰ کیلومتر مربع است.
بیشتر مراکز مالی و بازرگانی کویت در این استان قرار دارد.