• a
اتریش - استان Vorarlberg
اتریش - استان Vorarlberg

ایالت فورآرلبرگ Vorarlberg

ایالت فورآرلبرگ
شهرهای ایالت فورآرلبرگ: برگنتس

یکی از ایالت های کشور اتریش

شهرهای ایالت فورآرلبرگ

برگنتس

معرفی ایالت فورآرلبرگ

فورآرلبرگ غربی‌ترین ایالت فدرال اتریش است. با وجود اینکه فورآرلبرگ دومین ایالت کوچک اتریش از لحاظ مساحت است، با این حال این ایالت با سه کشور آلمان، سوییس و لیختن اشتاین هم‌مرز است. تنها ایالت اتریش که با ایالت فورآرلبرگ مرز مشترک دارد، ایالت تیرول می‌باشد.