• a
بلغارستان - استان Razgrad
بلغارستان - استان Razgrad

استان رازگراد Razgrad

استان رازگراد

یکی از استان های کشور بلغارستان

معرفی استان رازگراد

نام یکی از استان‌های کشور بلغارستان است. ترکها بزرگترین گروه قومی ساکن این استان هستند.