• a
جمهوری چک - استان Central Bohemia
جمهوری چک - استان Central Bohemia

استان بوهیمیای مرکزی Central Bohemia

استان بوهیمیای مرکزی
شهرهای استان بوهیمیای مرکزی: پراگ

یکی از استان های کشور جمهوری چک

شهرهای استان بوهیمیای مرکزی

پراگ

معرفی استان بوهیمیای مرکزی

استان مرکزی و محل قرارگیری پایتخت جمهوری چک