• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر داراب
ایران - استان فارس - داراب
ایران - استان فارس - داراب

داراب

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان فارس

معرفی شهر داراب

ارتفاع از سطح دریا 1140 متر است. داراب از شهرهای قدیمی استان فارس است که قبل از اسلام «دارابگرد» نام داشت و خرابه‌های آن در پنج کیلومتری جنوب شهر داراب فعلی قرار دارد. ولایت دارابگرد (درابجرد)، شرقی‌ترین ولایت از پنج ولایت فارس بود و تقریباً همان ولایت شبانکاره بود که در دوره ‌مغولان از فارس جدا شد و حکومتی جداگانه داشت.در افسانه‌های ایرانی، بنای شهر دارابگرد را به داراب نسبت داده‌اند. مرکز داراب در دوره خلفای اسلامی شهر دارابگرد یا دارابجرد ثبت شده است.در آغاز قرن ششم هجری، قسمت عمده شهر دارابگرد ویران شد و تنها قلعه‌ای محکم که در وسط شهر بود، باقی ماند. همزمان با استیلای اتابکان سلغری بر فارس، سلسلة‌دیگری در قسمت شرقی این ایالت یعنی درناحیة‌سرحدی بین فارس، کرمان وخلیج فارس که مشتمل بر بلاد دارابگرد، نیریز، ایگ (ایج)، طارم و اصطهبانان بود، به قدرت رسید واین نواحی را که در آن زمان شبانکاره نام داشت، به تصرف خود درآورد. این سلسه، مرکز حکومت را از دارابگرد به دارکان (زرکان) که در جنوب قلعه ایگ واقع شده است، منتقل کرد.

مراکز مذهبی داراب

مسجد جامع داراب

,

مسجد سنگی