• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آشتیان
ایران - استان مرکزی - آشتیان
ایران - استان مرکزی - آشتیان

آشتیان

شهر آشتیان
پبش شماره: 0862722
ارتفاع از سطح دریا: 2,120
جمعیت: 10,405 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان مرکزی

معرفی شهر آشتیان

آشتیان در شمال شرقی اراک و در دامنه ارتفاعات کوه‌های مرکزی استان واقع شده و از مناطق قدیمی است. ابن فقیه ـ مؤلف کتاب مختصرالبلدان ـ آشتیان را « ابرشتجان» نوشته و آن را از متعلقات همدان ذکر کرده است. بعدها « ابرشتجان» به « آشتجان» و « آشتیان» تبدیل شده است. طبق اظهارات مؤلف کتاب تاریخ قم، این شهر را «کیخسرو» آباد کرده است. برخی از جغرافی‌نویسان و مورخین نیز عقیده دارند که سجاران و ابرشتجان را « فیران بن ویسان» ( پیران ویسه وزیر افراسیاب) بنا کرده است . مردم این شهر قبل از فتح اسلام زرتشتی بوده‌اند و 16 آتشکده داشته که مهم‌ترین آنها « آتشکده وره » بوده است.