• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر فاروج
ایران - استان خراسان شمالی - فاروج
ایران - استان خراسان شمالی - فاروج

فاروج

شهر فاروج
پبش شماره: 0582322
ارتفاع از سطح دریا: 1,195
جمعیت: 10,668 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خراسان شمالی

معرفی شهر فاروج

فاروج از شهرهای استان استان خراسان شمالی است و مرکز شهرستان فاروج این استان است.