• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر هشترود
ایران - استان آذربایجان شرقی - هشترود
ایران - استان آذربایجان شرقی - هشترود

هشترود

شهر هشترود
پبش شماره: 0424622
ارتفاع از سطح دریا: 1,660
جمعیت: 19,655 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان آذربایجان شرقی

معرفی شهر هشترود

سرزمینی است کوهساتنی که ارتفاعات قابل ذکر آن آقداغ، چراغ مردان و گنبد است و هشت رودخانه همراه با ریزابه های خود آن را مشروب می سازند و به همین مناسبت هشترود نامیده می شود.این رودها کلا از سهند سرچشمه می گیرند و مهمترین آنها رودخانه سراسکندر و قرنقوچای و آبدوغموش است.