• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر راسک(سرباز)
ایران - استان سیستان و بلوچستان - راسک(سرباز)
ایران - استان سیستان و بلوچستان - راسک(سرباز)

راسک(سرباز)

شهر راسک(سرباز)
پبش شماره: 0546622
ارتفاع از سطح دریا: 900
جمعیت: 6,200 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان سیستان و بلوچستان

معرفی شهر راسک(سرباز)

یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است.