• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آذر شهر
ایران - استان آذربایجان شرقی - آذر شهر
ایران - استان آذربایجان شرقی - آذر شهر

آذر شهر

شهر آذر شهر
پبش شماره: 0412422
ارتفاع از سطح دریا: 1,390
جمعیت: 36,801 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان آذربایجان شرقی

معرفی شهر آذر شهر

آثار باستانی و ویرانه هائی که در آذر شهر موجود است سابقه آن را به روزگار هخامنشیان و اشکانیان می رساند. توفارقان یا دهخوارقان سالیان دراز کعبه زرتشتیان بوده و اهمیت بسیاری داشته است. پس از تسلط اسلام بر ایران ، توفارقان کیفیت پیشین را از دست داد و مساجد بسیاری در آن ساخته شد. حمد الله مستوفی در کتاب نزهه القلوب(740 هجری قمری برابر 718 ه خ ) از دهخواران و آبادی در باغستانهای آن نام می برد.
در حمله مغول به ایران توفارقان نیز مانند دیگر نقاط کشور ومرد حمله و قتل و ویرانی قرار گرفت و بعدها به یکی از استراحتگاههای خانان مغول مبدل شد. عثمانی ها در 920 هجری قمری ( 892 ه خ ) دهخواران را تصرف کردند ولی اندکی بعد ناچار به تخلیه آن شدند. پس از صفویه توفارقان ضربه سختی از عثمانی ها افغان ها خورد ولی اندک زمانی بعد به سال 1143 هجری قمری ( 1108 ه خ ) بدست نادر شاه افشار افتاد و افغانها و عثمانی ها را ناگزیر به فرار ساخت. ژنرال پاسکویچ روسی در جنگ دوم ایران و روس، قصبه دهخوارقان را ستاد ارتش خود قرار داد و پیش نویس عهد نامه ترکمن چای را در همین شهر به عباس میرزا تحصیل نمود. دهخوارقان در سال 1316 هجری خورشیدی بنا به پیشنهاد فرهنگستان به آذر شهر تغییر یافت.