• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چادگان
ایران - استان اصفهان - چادگان
ایران - استان اصفهان - چادگان

چادگان

شهر چادگان
پبش شماره: 03747
ارتفاع از سطح دریا: 2,130
جمعیت: 7,609 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان اصفهان

معرفی شهر چادگان

یکی از بخشهای شهرستان فریدن مشتمل بر دهستانهای چنارود جنوبی، چناررود شمالی و کبوتر سرخ و به مرکزیت شهر چادگان. ارتفاع حدود 2150 متر و 7609 نفر می باشد.