• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شاهین شهر
ایران - استان اصفهان - شاهین شهر
ایران - استان اصفهان - شاهین شهر

شاهین شهر

شهر شاهین شهر
پبش شماره: 0312522
ارتفاع از سطح دریا: 1,590
جمعیت: 127,412 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان اصفهان

معرفی شهر شاهین شهر

این شهر شهری تقریباً جدید است، اما با وجود تازگی رشد زیادی داشته است. دانشگاه صنعتی مالک اشتر و نیز هسا در این شهر قرار گرفته است. بیشتر مردم را خوزستانی ها تشکیل می دهند. لهجه مردم بیشتر لهجه فارسی معیار است. زبان های رایج فارسی معیار ، عربی و لری بختیاری است.