• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر طبس
ایران - استان یزد - طبس
ایران - استان یزد - طبس

طبس

شهر طبس
پبش شماره: 0353422

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان یزد

معرفی شهر طبس

ارتفاع از سطح دریا 660 متر است.در دوره اسلامی در قهستان (کهستان) دو شهر بنام طبس وجود داشت. یکی را طبس العناب یا طبس مسینا و دیگری را طبس التمر(طبس خرما) می خواندند که منظور همین شهر طبس مورد بحث می باشد. در این شهر آتشکده هایی از دوره اشکانیان وجود داشت که امروزه از میان رفته اند، جغرافی نویسان اسلامی از نخلستانهای فراوان، مسجد زیبا، حمام های پاکیزه و حوض های بزرگ ذخیره آب شهر طبس نام برده اند.قلعه خرابه و مسجد جامعی از دوره صفویه دارد و باغ گلشن آن معروف است. در سال 1311خورشیدی نام آن به گلشن تبدیل شد ولی متداول نگردید.
آب و هوای این شهر گرم و خشک است و بر سر راه مشهد یزد است.