• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اشکذز(صدوق)
ایران - استان یزد - اشکذز(صدوق)
ایران - استان یزد - اشکذز(صدوق)

اشکذز(صدوق)

شهر اشکذز(صدوق)
پبش شماره: 0352362

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان یزد

معرفی شهر اشکذز(صدوق)

ارتفاع از سطح دریا 1،170 متر و جمعیت آن 13،957نفر است. یکی از بخشهای سه گانه شهرستان یزد است مشتمل بر دهستان رستاق و به مرکزیت شهر اشکذر.آب و هوای آ ن گرم و خشک است و در 5/2 کیلومتر شمال غربی زارج.