• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آنتالیا
Turkey - province - Antalya
Turkey - province - Antalya
Antalya

آنتالیا Antalya

شهر آنتالیا
جمعیت: 955,573 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان آنتالیا

معرفی شهر آنتالیا

در ۲۰۱۰ جمعیت این شهر ۱،۰۰۱،۳۱۸ نفر برآورد شده‌که از این جمعیت ۵۰۲ ۴۹۱ نفر را مرد و ۸۲۷ ۴۹۸ را زنان تشکیل می‌دهد.