• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دنیزلی
Turkey - province -
Turkey - province -

دنیزلی

شهر دنیزلی
جمعیت: 492,815 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان دنیزلی

معرفی شهر دنیزلی