• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ارزروم
Turkey - province -
Turkey - province -

ارزروم

شهر ارزروم
جمعیت: 358,344 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ارزروم

معرفی شهر ارزروم

در تاریخ ایران و در دوره قاجاریه یک دوره مذاکرات مهم تاریخی برای تعیین مرز بین دولت ایران و دولت عثمانی در شهر ارزروم (ارزنةالروم) برگزار شد که سرپرستی هیات اعزامی از ایران به عهده میرزا تقی خان امیرکبیر بود.