• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر باتمان
Turkey - province -
Turkey - province -

باتمان

شهر باتمان
جمعیت: 313,355 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان باتمان

معرفی شهر باتمان