• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گبزه
Turkey - province -
Turkey - province -

گبزه

شهر گبزه
جمعیت: 282,444 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان قوجاایلی

معرفی شهر گبزه

فهرست شهرهای ترکیه