• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قرامان
Turkey - province -
Turkey - province -

قرامان

شهر قرامان
جمعیت: 132,064 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان قرامان

معرفی شهر قرامان

موزه قرامان از نقاط دیدنی این شهر است.