• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دوزجه
Turkey - province -
Turkey - province -

دوزجه

شهر دوزجه
جمعیت: 121,215 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان دوزجه

معرفی شهر دوزجه