• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر زنگولداغ
Turkey - province -
Turkey - province -

زنگولداغ

شهر زنگولداغ
جمعیت: 104,604 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان زنگولداغ

معرفی شهر زنگولداغ