• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر یالوا
Turkey - province -
Turkey - province -

یالوا

شهر یالوا
جمعیت: 94,722 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان یالوا

معرفی شهر یالوا