• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر نیزیپ
Turkey - province -
Turkey - province -

نیزیپ

شهر نیزیپ
جمعیت: 94,835 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان غازی‌عینتاب

معرفی شهر نیزیپ