• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دغوبایزید
Turkey - province -
Turkey - province -

دغوبایزید

شهر دغوبایزید
جمعیت: 63,432 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان آغری

معرفی شهر دغوبایزید

از اماکن تاریخی دغو بایزید می‌توان از سرای اسحاق پاشا و آرامگاه احمد خانی نام برد.