• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قراجه‌بی
Turkey - Borsa province -
Turkey - Borsa province -

قراجه‌بی

شهر قراجه‌بی
جمعیت: 51,268 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان بورسا

معرفی شهر قراجه‌بی