• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بارتین
Turkey - province -
Turkey - province -

بارتین

شهر بارتین
جمعیت: 51,640 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان بارتین

معرفی شهر بارتین