• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دیلوواسی
Turkey - province -
Turkey - province -

دیلوواسی

شهر دیلوواسی
جمعیت: 41,643 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان قوجاایلی

معرفی شهر دیلوواسی