• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بر
Turkey - province -
Turkey - province -

بر

شهر بر
جمعیت: 35,913 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان نیغده

معرفی شهر بر