• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر نیکسار
Turkey - province -
Turkey - province -

نیکسار

شهر نیکسار
جمعیت: 31,088 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان توقات

معرفی شهر نیکسار