• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ارزین
Turkey - province -
Turkey - province -

ارزین

شهر ارزین
جمعیت: 30,239 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ختای

معرفی شهر ارزین