• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر فریدون شهر
ایران - استان اصفهان - فریدون شهر
ایران - استان اصفهان - فریدون شهر

فریدون شهر

شهر فریدون شهر
پبش شماره: 03755
ارتفاع از سطح دریا: 2,530
جمعیت: 13,821 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان اصفهان

معرفی شهر فریدون شهر

طبق مدارک تاریخی و جغرافیایی، این شهر بخشی از ناحیه « پرتیکان » است که شامل فریدن و فریدون‌شهر می‌شود. وجود سنگ قبرهای باستانی متعدد در مزرعه قهستان قدمت تاریخی آن را به چند هزار سال می‌رساند. این منطقه مرکز ییلاق عشایر طایفه چهار‌لنگ بختیاری است.