• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قزلچه‌حمام
Turkey - Ankara province -
Turkey - Ankara province -

قزلچه‌حمام

شهر قزلچه‌حمام
جمعیت: 16,879 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان آنکارا

معرفی شهر قزلچه‌حمام