• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بوغازلیان
Turkey - province -
Turkey - province -

بوغازلیان

شهر بوغازلیان
جمعیت: 16,696 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان یوزگات

معرفی شهر بوغازلیان