• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چکمه‌جه
Turkey - province -
Turkey - province -

چکمه‌جه

شهر چکمه‌جه
جمعیت: 16,290 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ختای

معرفی شهر چکمه‌جه