• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پازار
Turkey - province -
Turkey - province -

پازار

شهر پازار
جمعیت: 15,208 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ریزه

معرفی شهر پازار