• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اوف، ترابزون
Turkey - province -
Turkey - province -

اوف، ترابزون

شهر اوف، ترابزون
جمعیت: 14,475 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ترابزون

معرفی شهر اوف، ترابزون