• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر وقف کبیر
Turkey - province -
Turkey - province -

وقف کبیر

شهر وقف کبیر
جمعیت: 14,157 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ترابزون

معرفی شهر وقف کبیر