• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پلیتلی
Turkey - province -
Turkey - province -

پلیتلی

شهر پلیتلی
جمعیت: 13,667 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ترابزون

معرفی شهر پلیتلی