• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر باش‌قلعه
Turkey - province -
Turkey - province -

باش‌قلعه

شهر باش‌قلعه
جمعیت: 13,292 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان وان

معرفی شهر باش‌قلعه